Om Brunstad Christian Church (BCC)

At efterleve Bibelens budskab, giver sammenhold og fremtidstro i vores menighedssamfund.

Brunstad Kristne Menighed (BKM) Danmark er en del af det internationale BCC-forbund, som har omkring 25.000 troende medlemmer verden over. Hovedkontoret og trossamfundets daglige drift ligger i Norge. Her er organisationer for vores fokusområder etableret med undtagelse af missionsorganisationen, som hører til i USA.

Om BCC

 • Har sin oprindelse i Norge (1898)
 • Menigheden fik sin første organisationsform i 1930’erne, og i 2021 blev BCC konstitueret som et
  internationalt forbund
 • Har to menigheder i Danmark
 • I det kristne landskab placerer BCC sig som en evangelisk frikirke
 • Grundlaget for vores tro og forkyndelse er baseret på Bibelen
 • I dag har menigheden et omfattende arbejde for børn og unge, og en høj andel af unge medlemmer
 • Økonomien er hovedsageligt baseret på givertjeneste, BCC har ingen lønnede prædikanter
 • Det internationale forbund arbejder inden for mission, medieproduktion, events, musik,
  ungdomsprogram og fondssparing.

Læs mere om vores internationale organisering her (på engelsk)

Vores formål

 • At fremme den kristne tro, som den fremgår af vores trosgrundlag, blandt alle mennesker, og lære dem, der ønsker det, at holde alt, hvad Jesus har befalet
 • At fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfundet
 • At tilbyde børn og unge et positivt og sundt kristent miljø, samt skabe gode rammebetingelser for børn og unges personlige, åndelige og sociale udvikling

Læs mere i BCCs konstitution her (engelsk)
Læs BCCs trosgrundlag her (norsk)

Vores værdier

Kærlighed

Kærligheden er central for kristendommen. Jesus sagde: Hvad I har gjort imod en af ​​disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. At vise næstekærlighed, omsorg og generøsitet over for den enkelte, med dets forskellige omstændigheder og livssituation, er derfor at elske Jesus med den samme kærlighed, som han har elsket os med. Når kærligheden til ham bliver en indre drivkraft, vil godhed mærkes af alle mennesker.

Respekt

Som et religiøst samfund respekterer BCC fuldt ud menneskers ret til at træffe personlige valg i henhold til
de rettigheder, som samfundet har etableret, for eksempel når det kommer til religiøs og politisk frihed,
seksuel orientering og familieliv.
Den troendes holdninger og levevis skal afspejle, at alle mennesker bliver mødt med respekt og agtelse,
uanset hvilket livssyn eller tro de har.

Retfærdighed

Som kristen burde det være en selvfølge at være retfærdig i pengesager og følger landets love. Dette er grundlag for den dybere retfærdighed, hvor man anerkender sit udgangspunkt som en selvisk person og kan fornægte onde tanker og gerninger ved Kristi kors. På denne måde kan det gode gro i os, noget der bliver til vores eget, vores næstes og samfundets bedste.

Trofasthed

Trofasthed vises gennem vores forhold til Gud, men afspejles også i vores mellemmenneskelige relationer og forpligtelser. Som troende søger vi altid, at disse er i harmoni med Guds ord. Beslutsomhed og udholdenhed i tro er højt værdsat i BCC, fordi det fører mennesker ind i et liv med vækst og udvikling.

Læs mere om hvad vi tror på her (engelsk)

Menighedsliv

Børn og unge er fremtiden

De enkeltes ønske om at leve som en Jesu discipel gør, at der bliver enhed i menighedsfællesskabet. Forkyndelsen af Bibelens budskab, danner grundlag for, at BCC er en livskraftig menighed, sådan som den har været helt fra begyndelsen.

Over 60% af deltagerne på BCC’s stævner er under 30 år. Det er et resultat af, at denne aldersgruppe har været prioriteret, som en vigtig del af fællesskabet. De får mulighed for at deltage i trosoplæring, engagere sig i aktiviteter tilpasset alder og interesse, og de får gode oplevelser og venskaber, som de kan have glæde af videre i livet.

At børn og unge kan deltage i menighedsfællesskabet, bidrager til at give de opvoksende generationer et godt fundament for livskvalitet og kristen tro.

Deltagermenighed

Selvom BCC har en ryddelig organisationsstruktur, med valgte repræsentanter til formelle positioner, så er menighedslivet og opbyggelsen i den kristne tro lige så fri og uorganiseret, som den var i starten.

Hver lokalmenighed i BCC er en deltagermenighed. Til møder og stævner i vores trossamfund, er der en stor grad af aktiv deltagelse blandt medlemmerne. Dette er inspireret af Paulus’ ord til Korinterne: «Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.»
(1. Kor. 14, 26)

Det at være en deltagermenighed betyder blandt andet, at når vi holder møder, kan den enkelte deltage med det vedkommende har på hjertet, om der er tale, bøn eller sang. Forsamlingen har ikke betalte prædikanter, og der er ikke planlagte talelister på møderne. Så når medlemmerne samles, er der stor frihed til at bidrage, både hvad angår indholdet på møderne, og inden for praktiske opgaver i menighedslivet. Formålet er at alt skal bidrage til at opbygge troen på Jesus Kristus, for det er den, der samler os.

Fra den relativt store andel af unge i BCC, vokser der stadig personer frem, som både påtager sig frivillige opgaver, og bidrager i omsorgsarbejdet og trosopbyggelsen.

Vi oplever, at det at lægge Bibelens budskab frem, gør at både unge og ældre vokser frem i menigheden, inden for den frihed som Guds ord giver. Dette skaber både enhed og løftekraft, som vi fortsat tror vil føre menigheden videre ind i fremtiden.

Om vores navn

«BCC» står for Brunstad Christian Church, og navnet stammer fra stedet ’Brunstad’ i Norge, som har været et internationalt samlingssted for trossamfundet siden 1956. Stævnerne, som bliver afholdt der, er stadig en vigtig arena for BCC, selv om trossamfundet ikke længere ejer stedet.

I nyere tid har konferencecentret på Oslofjord, været genstand for omfattende udvikling, og her arrangerer BCC Event årlige stævner, camps, familiedage og aktiviteter for børn og unge.

Læs mere: Vores historie på Brunstad

Menu