Økomomi og organisering

ØKONOMI

Brunstad Kristne Menighed (BKM) er en almennyttig forening, som i Danmark findes i København og Holstebro. BKM er desuden et af Kirkeministeriet godkendt trossamfund med vielsesret efter ægteskabslovens § 16, stk. 1 pkt. 2.

På lige fod med alle andre frikirker er BKM ikke statsstøttet og ikke skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 3. Medlemmerne kan desuden opnå fradrag i deres personlige indkomst af løbende ydelser og gaver til foreningen, i henhold til ligningsloven § 12 og § 8a.

BKM udfærdiger senest den 31. marts hvert år et årsregnskab, som viser de samlede indtægter og udgifter, balancen, samt de samlede formue- og gældsforhold. BKM’s regnskab revideres af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Herning.

 

JURIDISK ORGANISERING

De to danske frikirker er knyttet til Brunstad Christian Church (BCC) i Norge via formålsbestemmelsen i vedtægterne.

Brunstad Kristne Menighed er ledet af forstandere og bestyrelser. Forstanderen har det overordnede ansvar for trosopbyggelsen, mens bestyrelsen varetager de praktiske og organisatoriske opgaver. I menuen herunder findes en oversigt over, hvad bestyrelsens ansvar indebærer.

Bestyrelsesarbejdet og forstanderarbejdet i foreningen er ulønnet.

 

Ledelse

Emil Borch

Forstander København

Svend Erik Nielsen

Forstander Holstebro

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har ansvar for forvaltning af foreningens midler til fremme af foreningens virksomhed, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering af virksomheden. Foreningen repræsenteres udadtil som et samlet styre.

Ejendomme og værdier

Bestyrelsen forvalter foreningens ejendomme og værdier. Den har fuldmagt til at disponere over ejendommene som ejer, også ved salg eller pantsættelse. Bestyrelsen skal have mindst tre, men ikke flere end syv medlemmer, og mindst to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tjenestegør til vedkommende selv vælger at trække sig. Nye bestyrelsesmedlemmer vælges af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer efter forslag fra forstanderen. Bestyrelsen kan vælge frit; også andre end dem, som forstanderen har foreslået.

Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen for en periode på 3 år ad gangen.

Bestyrelsens vedtagelser

Vedtagelser finder sted på et møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Vedtagelser fattes ved enstemmighed.

Compliance

Som en kristen forening er det vigtigt for os at være en compliant organisation. Derfor holder vi os til regler og retningslinjer, der gælder for foreningsdrift i Danmark, herunder skatte- og afgiftsmæssige forhold og rammer for regulering af danske trossamfund uden for folkekirken.

 

Læs mere her: Lov om trossamfund uden for folkekirken

GDPR 1
Gavebidrag 2

Særligt vedr. GDPR

Medlemskab af en politisk, religiøs eller filosofisk forening kategoriseres som en følsom personlig oplysning. Foreningen BKM Holstebro har udarbejdet en politik for håndtering af persondata, således at BKMs håndtering af persondata er transparent.

Særligt vedr. Gavebidrag

Frivillige gavebidrag har historisk set været fundamentet, som har båret foreningsdriften økonomisk. Vi ønsker derfor også transparens omkring foreningens model for gavebidrag.

Hvad er givertjenesten?

  • Ordning for at give gaver for personer over 26 år
  • Målgruppen giver årligt en procentsats af sin bruttoindtægt. Det dækker alle udgifter i menigheden, inkl. deltagelse på internationale BCC-stævner i Norge (hotelovernatning finansieres privat)
  • Procentsatsen fastsættes af årsmødet og kan maximalt udgøre 10 %

Læs mere her: Om givertjenesten (norsk) 

Menu