Økomomi og organisering

ØKONOMI

Brunstad Kristne Menighed (BKM) er en almennyttig forening, som i Danmark findes i København og Holstebro. BKM er desuden et af Kirkeministeriet godkendt trossamfund med vielsesret efter ægteskabslovens § 16, stk. 1 pkt. 2.

På lige fod med alle andre frikirker er BKM ikke statsstøttet og ikke skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 3. Medlemmerne kan desuden opnå fradrag i deres personlige indkomst af løbende ydelser og gaver til foreningen, i henhold til ligningsloven § 12 og § 8a.

BKM udfærdiger senest den 31. marts hvert år et årsregnskab, som viser de samlede indtægter og udgifter, balancen, samt de samlede formue- og gældsforhold. BKM’s regnskab revideres af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Herning.

 

JURIDISK ORGANISERING

De to danske frikirker er knyttet til Brunstad Christian Church (BCC) i Norge via formålsbestemmelsen i vedtægterne.

Brunstad Kristne Menighed er ledet af forstandere og bestyrelser. Forstanderen har det overordnede ansvar for trosopbyggelsen, mens bestyrelsen varetager de praktiske og organisatoriske opgaver. I menuen herunder findes en oversigt over, hvad bestyrelsens ansvar indebærer.

Bestyrelsesarbejdet og forstanderarbejdet i foreningen er ulønnet.

 

Ledelse

Emil Borch

Forstander København

Svend Erik Nielsen

Forstander Holstebro

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har ansvar for forvaltning af foreningens midler til fremme af foreningens virksomhed, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering af virksomheden. Foreningen repræsenteres udadtil som et samlet styre.

Ejendomme og værdier

Bestyrelsen forvalter foreningens ejendomme og værdier. Den har fuldmagt til at disponere over ejendommene som ejer, også ved salg eller pantsættelse. Bestyrelsen skal have mindst tre, men ikke flere end syv medlemmer, og mindst to suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tjenestegør til vedkommende selv vælger at trække sig. Nye bestyrelsesmedlemmer vælges af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer efter forslag fra forstanderen. Bestyrelsen kan vælge frit; også andre end dem, som forstanderen har foreslået.

Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen for en periode på 3 år ad gangen.

Bestyrelsens vedtagelser

Vedtagelser finder sted på et møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Vedtagelser fattes ved enstemmighed.

Retningslinjer for compliance

Som en kristen forening er det vigtigt for os at være en compliant organisation.

Derfor holder vi os til disse retningslinjer.

Gaver 1
Frivilligt arbejde 2

Gaver

BKM Danmark oplever stor giverglæde blandt sine medlemmer, hvor gaver gives frivilligt ud fra medlemmernes individuelle situation og økonomi. Gaver eller anden form for bidrag fra medlemmerne giver imidlertid ikke medlemmerne nogen personlige rettigheder.

Medlemmer som har indgået en aftale om at give et fast gavebidrag til BKM, bliver ikke rykket ved manglende betaling.

Gaver til BKM skal registreres og rapporteres til SKAT efter reglerne om fradrag for gaver til frivillige organisationer, jf. Ligningsloven § 8a.

Faste gaver til internationalt missionsarbejde

Vores missionsarbejde drives internationalt, og der er behov for at sikre handlerum og kontinuitet i denne indsats. Derfor har centralorganisationen BCC i Norge udarbejdet et forslag til størrelsen på medlemmernes bidrag til missionsarbejdet. Det kalder vi for ”Davids Søjle”.

For tiden udgør beløbet 1000 kr. pr måned for ægtepar og singler i alderen 23-65 år. For aldersgruppen over 65 år er beløbet 500 kr.

Baseret på frikirkens størrelse, det vil sige antal medlemmer, betales 90% af det beregnede beløb til BCC i Norge efter fast aftale. På den måde tages der højde for, at der er medlemmer som af forskellige årsager ikke har mulighed for eller ønske om at bidrage til missionsarbejdet.

Gaver til fond er fremtidssikring

Vores organisation vokser, og der er et stigende behov for langsigtede planlægning og styring som sikrer finansiering av fremtidige faciliteter til den næste generation i BKM. Mange medlemmer har tilkendegivet, at de over en længere periode vil være med til at bidrage til formålet.

BKM København og Holstebro har i den forbindelse struktureret indsamlingsplaner, som gør det er muligt at have en oversigt over den forventede likviditet og kapital.

Før en større investering kan foretages, anbefaler BCC i Norge, at København og Holstebros frikirker har mindst 50% egenkapital.

Kollekter

I forbindelse med indsamlingsfester, kan medlemmerne give gaver ved kollekt. Kollekt gives som en anonym gave. Såfremt man ønsker et skattefradrag for sin gave, kan den registreres.

Retningslinjer for frivilligt arbejde og fundraising

BKM er præget af en frivillighedskultur, som har lange traditioner. Det gælder både frivilligt arbejde i organisationen og fundraising til organisationen. Aktiviteterne er i høj grad bygget på en frivillig indsats fra medlemmene. Det meste af den frivillige indsats gennemføres på egne og lejede lokaliteter. BKM lejer også sin arbejdskraft ud til forskellige aktører i forbindelse med fundraising.

Engagementet er stort, og de fleste af medlemmerne er aktive i menighedslivet. Derfor er der behov for midler til faciliteter og tilbud for medlemmerne, specielt de unge, også mere end de pengegaver som modtages fra medlemmerne.

Hvorfor fundraising?

Fundraising er en mulighed BKM har for at finansiere aktiviteter. Fundraising udføres for fællesskabet, og der er således ikke et arbejdsforhold, hvor medlemmet modtager en almindelig løn for sin indsats. Der underskrevet en frivillighedsaftale mellem foreningen og den frivillige, som indebærer følgende:

  • Man har ikke mødepligt, når man arbejder frivilligt
  • Alle penge som bliver tjent ved fundraising går til fællesskabet, og disponeres af bestyrelsen for BKM
  • Det er ikke muligt, at enkeltpersoner udfører fundraising i form af arbejde i sin egen virksomhed. Sådant arbejde skal altid ske for medlemmets egen regning og risiko. Men medlemmet kan give et økonomisk bidrag i form af en pengegave efterfølgende
  • Fundraising kan udføres inden for de områder, hvor det er almindelig praksis for at udføre frivilligt arbejde
  • På markeder med konkurrence, er det ikke meningen, at det frivillige arbejde skal medføre konkurrenceforvridning

BKM følger altid SKAT’s retningslinjer for skat og afgift ved fakturering for udført arbejde. Bestyrelsen i BKM har ansvaret for, at alle formaliteter bliver opfyldt.

Forsikring

BKM sørger for at tegne en tilfredsstillende skade- og ansvarsforsikring for samtlige medlemmer der udfører fundraising. Medlemmerne er informeret om hvilken skade- og ansvarsforsikring, der er tegnet for arbejdet.

Menu